Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných prostřednictvím webové aplikace na doméně Streamio.cz

 1. MVAD Group s.r.o., společnost založená a provozovaná v souladu s právním řádem České republiky, se sídlem K Pekárce 117/3, 664 91 Ivančice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 106194, IČ: 07107480, je provozovatelem webové aplikace na doméně Streamio.cz (dále jen „Provozovatel“).
 2. Tyto všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných prostřednictvím webové aplikace na doméně Streamio.cz (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti třetích osob (dále jen „Uživatel) a Provozovatele, které vznikají v souvislosti s užíváním webové aplikace na doméně Streamio.cz (dále jen „Doména“)

 3. Podmínky dále upravují práva a povinnosti Uživatelů a Pořadatele, které vznikají při koupi Vstupenky Uživatelem prostřednictvím Domény na Akce Pořadatele.

 4. Akcí se pro účely těchto podmínek rozumí živé přenosy a záznamy přednášek, koncertů a dalších vzdělávacích, kulturních či společenských událostí organizovaných Pořadatelem a konaných na Doméně (dále jen „Akce“).

 5. Vstupenkou se pro účely těchto Podmínek rozumí číselný kód opravňující držitele k přístupu na Akci a využívání Služby Provozovatele zakoupený prostřednictvím Domény (dále jen „Vstupenka).

 6. Pořadatelem Akce je fyzická nebo právnická osoba odlišná od Provozovatele, která zajišťuje konání Akcí a je prodávajícím Vstupenek na Akce prostřednictvím Domény na základě smlouvy uzavřené s Provozovatelem. Identifikace Pořadatele je vždy uvedena u konkrétní Akce.

Služby audiovizuálních přenosů

 1. Provozovatel poskytuje prostřednictvím Domény služby zprostředkující sledování živého přenosu či záznamu Akcí Pořadatele (dále jen „Služby“).

 2. Obsah Služeb zahrnuje videa, zvuk, grafické materiály, fotografie, texty (včetně popisů a komentářů), prvky značení (obchodní názvy, ochranné známky, označení služeb nebo loga), interaktivní funkce, metriky a další materiály, nebo jakýkoliv jiný předmět chráněný autorským právem (dále jen „Obsah“).

 3. Obsah Služeb je poskytnut Pořadatelem.

  1. Provozovatel je ve vztahu k Obsahu pouze poskytovatelem hostingových služeb.

  2. Za poskytnutý Obsah odpovídá Pořadatel, nikoliv Provozovatel.

  3. V případě výskytu Obsahu, který nesplňuje tyto Podmínky, prosíme o nahlášení na e-mailové adrese podpora@streamio.cz.

 4. Užívání Služeb a jejich Obsahu je povoleno pouze pro osobní a nekomerční účely. Nepovoluje se poskytovat, reprodukovat, stahovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat, měnit, upravovat, nebo jinak používat jakoukoliv část Obsahu vyjma případů, kdy:

  1. to Služby výslovně umožňují,

  2. byl udělen předchozí písemný souhlas od Provozovatele a Pořadatele,

  3. to dovoluje příslušná právní úprava.

 5. Dále je zakázáno obcházet, vyřazovat z provozu, zneužívat nebo jinak zasahovat do Služeb, a to včetně jejich bezpečnostních prvků a prvků, které znemožňují nebo omezují kopírování či jiné použití Obsahu nebo omezují používání Služeb nebo Obsahu.

Uživatelé

 1. Uživatelé jsou povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená v těchto Podmínkách.

 2. Služby jsou poskytovány pouze Uživatelům, kteří se registrovali u Provozovatele za účelem vytvoření účtu prostřednictvím odkazu https://www.streamio.cz/register.

 3. Veškeré údaje poskytnuté v rámci vytvoření účtu a jeho dalšího používání jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

 4. V případě, že Uživatel zjistí, že někdo neoprávněně užil jakékoli údaje týkající se osoby tohoto Uživatele (včetně uživatelského jména a hesla) uvědomí Provozovatele na e-mailové adrese podpora@streamio.cz.

 5. Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitého zamezení nebo pozastavení přístupu ke Službám Uživatelům, kteří se:

  1. dopustili činnosti, která vedla k porušení těchto Podmínek,

  2. dopustili chování, které poškodilo nebo vystavilo riziku některého Uživatele, třetí stranu, či Provozovatele.

 6. Uživatel je oprávněn kdykoliv ukončit využívání Služeb poskytované Provozovatelem.

Prodej vstupenek

 1. Provozovatel dále zprostředkuje skrze Doménu prodej Vstupenek na Akce Pořadatele konané na Doméně.

 2. Koupě Vstupenky se realizuje na základě přímého smluvního vztahu mezi Uživatelem a Pořadatelem, smlouva je uzavřena uhrazením ceny Vstupenky Uživatelem. Provozovatel nenese odpovědnost za plnění povinností Pořadatele Akce vůči Uživateli, které vyplývají z takového smluvního vztahu.

 3. Uživatel je oprávněn ke koupi Vstupenky na Doméně prostřednictvím účtu Uživatele nebo bez vytvoření takového účtu.

 4. Cena Vstupenky je uvedena u každé Akce jednotlivě. Pro koupi Vstupenky na požadovanou Akci Uživatel vybere typ Vstupenky a v novém okně bude přesměrován na platební bránu Pays (dále jen „Platební brána“), kde proběhne platba.

 5. Zakoupená vstupenka je Uživateli odeslána po zaslání platby na e-mailovou adresu, kterou Uživatel zadal při platbě.

 6. Vyžaduje-li Uživatel daňový doklad stvrzující koupi Vstupenky, je povinen se s tímto požadavkem obrátit na Pořadatele dané Akce.

 7. Uživatel bere na vědomí, že Pořadatel je oprávněn kdykoli změnit ceny Vstupenek na Doméně, a to bez uvedení důvodu.

 8. Provozovatel neodpovídá za pozdní doručení či nedoručení Vstupenky na e-mailovou adresu Uživatele.

 9. V případě výskytu problémů v průběhu koupi Vstupenky se Uživatel může obrátit na Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy podpora@streamio.cz.

 10. Uživatel nákupem Vstupenky současně stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami.

Odstoupení od smlouvy

 1. Uživatel bere na vědomí, že na smlouvu o koupi uzavřenou s Pořadatelem se dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu, vzhledem k tomu, že jde o smlouvu o využití volného času, přičemž plnění povinností je Pořadatelem poskytováno v určeném termínu.

 2. Za nahrazení zakoupených Vstupenek v případě zrušení, přesunutí či změny Akce zodpovídá Pořadatel. Způsob nahrazení vstupného se řídí pokyny Pořadatele.

Souhlas s podmínkami

 1. Každý Uživatel je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami.

 2. Jakýmkoliv užitím Domény Uživatel potvrzuje, že s těmito Podmínkami souhlasí. V případě nesouhlasu s Podmínkami, není Uživatel oprávněn Doménu a poskytované Služby užívat.

 3. Nákupem Vstupenky Uživatel současně stvrzuje seznámení se s Podmínkami.

 4. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek. V případě výraznějších změn tak bude učiněno po předchozím upozornění Uživatele. Za projevení souhlasu s takovou změnou Podmínek ze strany Uživatele se považuje pokračování užívání Služeb a související prodej vstupenek i po datu určeném a oznámeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny podmínek. V případě nesouhlasu se změnou Podmínek je Uživatel oprávněn využívání Služeb poskytované Provozovatelem ukončit.

Společná a závěrečná ustanovení

 1. Veškerá práva, která nejsou Uživateli touto smlouvou výslovně udělena, zůstávají právy Provozovatele. Provozovatel negarantuje v souvislosti s poskytováním Služeb žádné záruky či přísliby související s Obsahem týkající se jeho přesnosti či spolehlivosti.

 2. Všechen Obsah je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon a je zakázáno jej užívat jakýmkoliv způsobem v rozporu s právními předpisy a oprávněnými zájmy Provozovatele či Pořadatele.

 3. Provozovatel si vyhrazuje právo, že Služby a související prodej Vstupenek nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby Softwaru nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele. Pokud to bude možné, Provozovatel předem upozorní na odstavení nebo výrazné změny, které by mohly používání Domény negativně ovlivnit.

 4. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nezaručuje a nenese odpovědnost za:

  1. funkčnost datové sítě Uživatele, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě,

  2. jakékoli případné škody, které Uživateli vzniknou, pokud nebude Uživatel včas informován o případných změnách Služeb a jejich Obsahu proto, že je pravidelně nevyužívá,

  3. Obsah Služeb a za to, že Obsah bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný,

  4. případné ztráty či škody, ke kterým došlo v důsledku porušení Podmínek ze strany Provozovatele, ale které nebylo možné před účinností Podmínek rozumně předvídat.

 5. Provozovatel rovněž neodpovídá za konání a změnu Akce či jejich termínů.

 6. Služby mohou obsahovat odkazy na weby třetích stran a na webové služby, které nejsou pod kontrolou Provozovatele. Provozovatel nemá nad takovými weby a webovými službami kontrolu a nenese za ně žádnou odpovědnost.

 7. Služby poskytované Provozovatelem mohou být měněny, může být odstraněn jejich Obsah či jakékoliv jeho prvky, a to jakýmkoliv způsobem a bez udání důvodu.

 8. V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek se ukáže jako neplatné či neúčinné, nebude mít tato skutečnost vliv na platnost a účinnost žádného jiného ustanovení Podmínek.

 9. Jestliže dojde k porušení Podmínek Uživatelem a Provozovatel ihned nezasáhne, neznamená to, že se vzdává jakýchkoliv práv, která mu náleží.

 10. Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami jsou příslušné české soudy, místně příslušné dle zapsaného sídla Provozovatele.

 11. Tyto podmínky jsou účinné od 20. 1. 2021.